Logo Ministerstwa Rodziny Ppracy i Polityki Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach ogłasza nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami chętnych do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Gminie Kołczygłowy Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi:
 1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Przewidywana liczba uczestników Programu w gminie Kołczygłowy to 6 osób, w tym:

 • 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,
 • 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizacje usługi w ramach Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez PFRON.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

 • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi docxZałącznik nr 7 do Programu.

Realizacja Programu planowana jest od marca do 31 grudnia 2024 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi docxZałącznik nr 7 do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i klauzulą informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi docxZałącznik nr 12 do Programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Więcej informacji można uzyskać u pani Anny Gudalewicz lub pani Małgorzaty Rudnik pod nr telefonu 59 82 13 907.

Logo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Gmina Kołczygłowy przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach.

Wartość dofinansowania na realizację całego zadania wynosi 240.004,22 zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Zadanie usługi asystenta osobistego osoby z  niepełnosprawnością, jest formą ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym skierowaną do osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

GMINIA KOŁCZYGŁOWY  realizować będzie zadanie od 01.03.2024r. do 31.12.2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że powstał nowy serwis internetowy opiekadla.pl, który dedykowany jest opiekunom oraz osobom poszukującym wsparcia w dziedzinie opieki.

 

pdfopiekadla.pdf150 KB24/01/2024, 09:51

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z  niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby

starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np.

doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby

małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu

Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane

pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy

osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach lub  wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 18 osób (15 osób z niepełnosprawnością w znacznym stopniu, 3 osoba z niepełnosprawnością w umiarkowanym stopniu).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach planuje realizować zadanie od marca 2024 r. do grudnia 2024 r.

 

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Karta zgłoszenia do pobrania:

Więcej informacji TUTAJ.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w GOPS Kołczygłowy  ul. Słupska 56.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe dla osób potrzebujących z terenu gminy Kołczygłowy w postaci:

 • wersalka/łóżko/materac – 1 sztuka;
 • kołdra – 2 sztuki;
 • poduszka – 2 sztuki;
 • komplet pościeli – 2 sztuki;
 • ręcznik – 3 sztuki;
 • koc – 2 sztuki;
 • kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym – 1 sztuka.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 59 82 13 907