Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 Kryterium dochodowe kwalifikujące do korzystania z pomocy społecznej wynosi:

 • 776 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 600 zł – dla osoby w rodzinie.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności.

 • Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

 

 1. Zasiłek stały - przysługuje:
 • osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, to znaczy od kwoty 776 zł,
 • osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, to znaczy od kwoty 600 zł.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 1. Zasiłek okresowy - jest wypłacany m.in. w przypadku:
 • długotrwałej choroby,
 • niepełnosprawności,
 • bezrobocia,
 • możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się podobnie jak zasiłku stałego. Od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego należy odjąć dochód osoby lub rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 50% różnicy w przypadku osoby w rodzinie, nie mniej niż 20 zł miesięcznie.

 1. Zasiłek celowy - wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Może być przeznaczony na pokrycie części:

 • kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp.

Zasiłek ten może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej albo ekologicznej. W takich przypadkach pomoc może zostać przyznana niezależnie od dochodu.

Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności, może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 1200,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

 

 1. Zasiłek celowy specjalny - może zostać przyznany w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, pomoc instytucjonalna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem niezależnie od kryterium dochodowego

 • sprawienie pogrzebu

odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego

 • pomoc w postaci schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

udziela się osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostatecznie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznana może być osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić  oraz dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.