Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że podania na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu można składać od sierpnia 2019 r. Do podania należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów netto wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach lub pod nr tel. 59 82 139 06.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że od 1 lutego 2019 r. można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole oraz w przedszkolu.

Do podania należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów netto wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Kryterium dochodowe to 792 zł netto na osobę w rodzinie.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfZapytanie_ofertowe.pdf1.44 MB29/11/2018, 14:21

docZałacznik_nr_1-oferta.doc59.5 KB29/11/2018, 14:22

docZałącznik_nr_2-oświadczenie.doc28 KB29/11/2018, 14:23

docZałącznik_nr_3-umowa.doc41.5 KB29/11/2018, 14:23

 

 

                                                                                                                                                      Kołczygłowy, 29.11.2018r.

…………………………………………………….

pieczęć zamawiającego

GOPS. 261.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2018

 

 

Działając w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 Euro

I Zamawiający:

Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56,77-140 Kołczygłowy NIP 842 166 18 61 dla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słupska 56,

77-140 Kołczygłowy, tel. 59 82 13 906 , faks. 59 82 13 521 ,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II Przedmiot zamówienia

 1. Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej ( kobiety lub mężczyzny) w postaci:

1.1 schroniska dla bezdomnych,

1.2  noclegowni,

1.3 ogrzewalni,

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole oraz w przedszkolu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów netto wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906.

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o udzielenie wsparcia rzeczowego. Na skutek pożaru w dniu 28.05.2018 r. całkowitemu zniszczeniu uległo mieszkanie w Kołczygłowach zajmowane przez matkę samotnie wychowującą dwóch synów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach informuje, że podania na dożywianie dzieci w szkole oraz w przedszkolu należy składać od 1 stycznia 2018 r.

Do podania należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów netto wszystkich pracujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach lub pod nr tel. 59 82 139 06.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 Kryterium dochodowe kwalifikujące do korzystania z pomocy społecznej wynosi:

 • 701 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 528 zł – dla osoby w rodzinie.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności.

 • Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

 

 1. Zasiłek stały - przysługuje:
 • osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, to znaczy od kwoty 701 zł,
 • osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, to znaczy od kwoty 528 zł.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 1. Zasiłek okresowy - jest wypłacany m.in. w przypadku:
 • długotrwałej choroby,
 • niepełnosprawności,
 • bezrobocia,
 • możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się podobnie jak zasiłku stałego. Od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego należy odjąć dochód osoby lub rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 50% różnicy w przypadku osoby w rodzinie, nie mniej niż 20 zł miesięcznie.

 1. Zasiłek celowy - wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Może być przeznaczony na pokrycie części:

 • kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp.

Zasiłek ten może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej albo ekologicznej. W takich przypadkach pomoc może zostać przyznana niezależnie od dochodu.

Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności, może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

 

 1. Zasiłek celowy specjalny - może zostać przyznany w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, pomoc instytucjonalna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem niezależnie od kryterium dochodowego

 • sprawienie pogrzebu

odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego

 • pomoc w postaci schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

udziela się osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostatecznie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznana może być osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić  oraz dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.