Z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Na wniosku musi zostać umieszczona adnotacja: „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest aby:

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
  • wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
  • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

UWAGA: Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „ zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

 

Więcej informacji pod numerem:

59 821 35 21