Seniorita

Projekt „Senio- RITA  - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim” to projekt partnerski, który umożliwi seniorom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług na terenie Gminy Kołczygłowy. Zakres wsparcia obejmuje m. in. teleopiekę, rehabilitację domową, psychoterapię, usługi sąsiedzkie i asystenckie, animacje, profilaktykę zdrowotną, integrację i aktywizację lokalnej społeczności.

Przypominamy!!! Rekrutacja trwa!!!!

Jeśli jesteś zainteresowany/a tą formą wsparcia – wypełnij formularz zgłoszeniowy i oświadczenia i prześlij je do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Lokalny Punkt Usług Społecznych ul. Słupska 56, 77 – 140 Kołczygłowy.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Dokumenty do pobrania dla Opiekunów Faktycznych:

docxRegulamin_rekrutacji_-_OF.docx139.19 KB07/04/2021, 14:45

docFormularz_zgłoszeniowy_-_OF.doc209.5 KB07/04/2021, 14:41

docOświadczenie_POPŻ_-_OF.doc148 KB07/04/2021

docOświadczenie_spełnienie_kryteriów_-_OF.doc156.5 KB07/04/2021, 14:44

 

Dokumenty do pobrania dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych:

docFormularz_zgłoszeniowy_-_OZ.doc214.5 KB07/04/2021, 14:42

docOświadczenie_POPŻ_-_OZ.doc149 KB07/04/2021, 14:43

docOświadczenie_spełnienie_kryteriów_-_OZ.doc155.5 KB07/04/2021, 14:44

docxRegulamin_rekrutacji_-_OZ.docx139.2 KB07/04/2021, 14:46

 

 

Deklaracja dostępności Strona internetowa GOPS Kołczygłowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa GOPS Kołczygłowy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Skany dokumentów umieszczone na stronie jako załączniki

Wyłączenia

 • Brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Marchut.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 598213908

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Kołczygłowy
 • Adres: ul. Słupska 56
  77-140 Kołczygłowy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 598213231

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brak dostępnostności architektonicznej.

Informujemy, 

że 2 kwietnia 2021 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie nieczynny.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Kołczygłowy  do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

   -  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

    -  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Można już składać wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd”. To m.in. dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też refundacja kosztów studiów.

Więcej informacji: https://www.gdansk.uw.gov.pl/5161-program-aktywny-samorzad-nabor-wnioskow