ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843) określonego w art. 4 pkt 8 tj. poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: ,,Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej z terenu Gminy Kołczygłowy” 	 W wyniku przeprowadzonego postępowania w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.12.2020r. do godz. 15:00 wpłynęły trzy oferty:  1.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku ul .Krzywoustego 6, 76-200 Słupsk. 2. Stowarzyszenie Pro Bono ul. Orzechowa 15, 80-297 Banin. 3. STOWARZYSZENIE JESIEŃ Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach  zawiadamia, że oferta która  spełniała wszystkie wymogi i jest najkorzystniejsza cenowo to:  STOWARZYSZENIE JESIEŃ Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo