pdfZapytanie_ofertowe.pdf1.44 MB29/11/2018, 14:21

docZałacznik_nr_1-oferta.doc59.5 KB29/11/2018, 14:22

docZałącznik_nr_2-oświadczenie.doc28 KB29/11/2018, 14:23

docZałącznik_nr_3-umowa.doc41.5 KB29/11/2018, 14:23

 

 

                                                                                                                                                      Kołczygłowy, 29.11.2018r.

…………………………………………………….

pieczęć zamawiającego

GOPS. 261.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2018

 

 

Działając w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 Euro

I Zamawiający:

Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56,77-140 Kołczygłowy NIP 842 166 18 61 dla

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słupska 56,

77-140 Kołczygłowy, tel. 59 82 13 906 , faks. 59 82 13 521 ,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II Przedmiot zamówienia

 1. Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej ( kobiety lub mężczyzny) w postaci:

1.1 schroniska dla bezdomnych,

1.2  noclegowni,

1.3 ogrzewalni,

a)osobom   bezdomnym,   których   ostatnim   miejscem   zameldowania   jest   Gmina   Kołczygłowy (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),

 1. b) potrzebującym pomocy –   schronienia   (z   wyjątkiem   nieletnich),   których   miejscem zameldowania jest Gmina Kołczygłowy.
 2. Każdorazowe umieszczenie osoby   o   której   mowa   w   pkt.   1.   odbywa   się   na   podstawie skierowania   do   noclegowni   i   ogrzewalni   oraz   indywidualnej   decyzji   administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia wydanej przez p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach. Decyzje zawierać będą:
 • Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy,
 • rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza się  podjęcie  świadczenia  usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

 1. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa: w pkt.1.1, następującego zakresu usług:
 2. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 3. jednego gorącego posiłku dziennie,
 4. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,
 5. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
 6. pomocy w   sprawach   formalno   –   prawnych   w   tym:   wyrobienie   dowodu   osobistego,
 7. rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
 8. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
 9. prowadzenia pracy   socjalnej   szczególnie   dla   osób   które   podpisały   kontrakt   socjalny- opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
 10. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa: w pkt.1.2 , następującego zakresu usług:
 • czasowej pomocy   w   postaci   miejsca   noclegowego,   umożliwiającego   spędzenie   nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
 1. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt.1.3, następującego zakresu usług:
 • tymczasowego schronienia  umożliwiającego   interwencyjny,   bezpieczny   pobyt w ogrzewanym  pomieszczeniu wyposażonym  co najmniej w miejsca siedzące.
 1. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołczygłowy dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 24 grudnia.
 3. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
 4. Podstawą rozliczenia   będzie   złożenie   przez  Wykonawcę   faktury   z załączonym   imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu

III. Termin realizacji zamówienia od stycznia 2019r. do 31.12.2019r.

 1. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
 2. Inne istotne warunki zamówienia

Wymagania niezbędne:

a)w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

b)wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania  sanitarno-epidemiologiczne  i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

Wymagane dokumenty:

a)wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że nie może być starszy niż 6 m-cy od daty wydania,

 1. b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego rejestru Sądowego,
 2. c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
 3. d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

e)statut.

Warunki i zakres realizacji:

1.Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2.Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr1).

3.Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

4.Dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 3)

 1. Sposoby przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „ OFERTA” ( zał. nr 1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia”.

VII. Miejsce i termin złożenia  oferty.

Ofertę złożyć można

 1. a) drogą elektroniczną na adres e‐ mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. b) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy

Oferty należy składać do 17 grudnia 2018 r. do godz. 13.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie BIP www.bip.kolczyglowy.pl, www.gopskolczyglowy.pl

 Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko: Anna Gudalewicz – p.o.  Kierownik GOPS w Kołczygłowach

Tel. 59 82 13 906 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania :

 1. Formularz ofertowy

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków

3.Projekt umowy

                                                                                                                 Kołczygłowy, dnia 29.11.2018 r.

Kierownik GOPS

Anna Gudalewicz